Està format per un/a treballador/a social. És la persona de referència del resident i la família al centre. 

S’encarrega de:

 • Rebre i acollir al resident en el moment de l’ingrés.
 • Orientar i acompanyar al resident i als familiar en tot allò que puguin necessitar.
 • Tramitar i assessorar en les ajudes de la Llei de la Dependència.
 • Realitzar d’informes socials.
 • Coordinació amb els serveis socials de referència (consells comarcals, ajuntaments, etc.), així com també, quan sigui necessari, conjuntament amb el servei d'infermeria, l'acompanyament de les persones usuàries a consultes externes o a l'hospital i fer-ne el seguiment.
 • Donar suport a la família en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva vida.
 • Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Col·laborar amb l'educador/a social del centre per elaborar i fer el seguiment del programa de voluntariat del centre, en tot allò referent al suport social individual.
 • Informar a la persona i tramitar, si escau, sobre aspectes de tutela, el document de voluntats anticipades (testament vital), així com també registrar i garantir les darreres voluntats de les persones que ho hagin expressat.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.
 • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.