Està format per un/a fisioterapeuta  

s’encarrega de:

  • Realitzar la valoració de l'estat funcional de la persona en el moment del seu ingrés, establint els objectius terapèutics amb el corresponent tractament.
  • Informar i implicar a la persona usuària, els seus familiars o persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats quan a la funcionalitat del cos humà.
  • Aplicar els tractaments i les tècniques adients ( individualment o grupalment).
  • Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d'acord amb l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.
  • Identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l'aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic.
  • Valorar i proposar la necessitat d'ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors...), i assessora en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l'equip.
  • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes ortopèdiques amb coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, si escau.
  • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.