Està format per un/a psicòleg/a que s’encarrega de:

INTERVENCIÓ COGNITIVA:

  • Valoracions inicials de l’estat cognitiu i posterior seguiment.
  • Estimulació cognitiva individual en aquells residents amb un deteriorament cognitiu moderat/greu o greu.
  • Estimulació cognitiva grupal en aquells residents que no presenten deteriorament cognitiu i amb un deteriorament lleu o moderat. 
  • Taller de música en el que poden participar tots els residents independentment del seu deteriorament cognitiu.
  • Realització d’informes per geriatria, neurologia o psiquiatria.
  • Participació en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.

INTERVENCIÓ CONDUCTUAL i EMOCIONAL:

  • Valoració de l’estat anímic i possibles alteracions de la conducta.
  • Intervenció en la resolució de conflictes personals i amb el grup d’iguals.
  • Acompanyament en el dol dins del propi procés de final de vida i/o dels companys del centre així com acompanyament a les famílies.
  • individual d'atenció de cada persona.