Està format per un/a terapeuta ocupacional.

OBJECTIU:

Recuperar, mantenir i/o compensar la màxima independència en totes les activitats de la vida diària ( higiene personal, vestir-se, alimentació, comunicació, etc.).
En una fase inicial es fa una valoració de l’estat actual del resident en contraposició a l’estat anterior. Es valoren els dèficits i afectacions que poden haver-hi i es plantegen uns objectius a aconseguir de mutu acord amb el resident
A continuació es comença la teràpia que normalment és a nivell individual, en un inici, podent ser grupal a mesura que es van aconseguint els objectius.
  • Recuperació, manteniment i/o compensació de les habilitats motrius i cognitives que dificulten la seva vida diària.
  • Adaptació de l’entorn segons afectació i necessitat de la persona amb l’objectiu d’aconseguir la màxima independència possible (supressió de barreres arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscs, ergonomia, etc. ).
  • Assessorament i entrenament d’ajudes tècniques per la vida diària.
  • Estimulació basal individual.
  • Taller de psicomotricitat.
  • Taller de psicoestimulació.
Participació en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.