Està format per gerocultors/es que s’encarreguen de:

 • Participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip interdisciplinari, en la recepció i acollida de la persona usuària.
 • Fomentar l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI).
 • Procurar que l’usuari es trobi com a casa i en un ambient familiar.
 • Promoure, ajudar o realitzar la higiene personal, en funció de les seves necessitats.
 • Atendre i prevenir problemàtiques en eliminació i controlar la incontinència d’esfínters.
 • Prevenir les úlceres per pressió (hidratació de la pell, utilització de coixins, canvis posturals).
 • Proporcionar i administrar els aliments facilitant la ingesta en aquells casos que ho requereixin i amb la correcta utilització dels mitjans tècnics, si és necessari.
 • Col·laborar en la correcta administració de medicaments i la realització de determinades cures d’acord amb les directrius del personal sanitari.
 • Mantenir l’ordre de l’habitació i les condicions higiènico-sanitàries de l’habitació i dels seus efectes personals.
 • Col·laborar en el manteniment de les ajudes tècniques (pròtesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...).
 • Promoure la comunicació i les relacions humanes, socials i interpersonals entre les persones usuàries, utilitzant, si és el cas, sistemes alternatius de comunicació.
 • Donar suport emocional i acompanyament en el procés de pèrdua i dol.
 • Aplicar els diversos protocols d’actuació i organitzar la documentació bàsica de treball.
 • Registrar les actuacions realitzades a cada persona usuària i anotar qualsevol variació en el seu estat o qualsevol incidència.
 • Derivar la família, quan sigui necessari, al professional pertinent.
 • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.
 • Vigilar i promoure la cura i imatge personal.