Està format per un/a educador/a social.

S’encarrega de:

  • Dinamitzar les activitats diàries i els tallers de lleure, així com també les festivitats i celebracions dels centres.
  • Dissenyar, executar i avaluar el Programa anual d'activitats socioculturals i educatives d'acord amb els objectius generals del centre.
  • Vetllar per la interrelació de les persones assistides entre elles i l'entorn i respectar els costums relacionals i la diversitat cultural de les persones ateses.
  • Implicar les famílies i les persones de referència (amics, veïns, etc.) en la dinàmica del centre mitjançant el programa sociocultural i educatiu.
  • Elaborar i fer el seguiment del programa de voluntariat del centre, en col·laboració amb el professional diplomat en treball social.
  • Formar i coordinar l'equip de voluntaris del centre.
  • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.